مالیات انحصار وراثت ملک مشاوره با وکیل ملکی

گواهی حصر وراثت با کمک وکیل ملکی تهران

پس از فوت هر فرد ورثه ایشان موظفند بمنظور تقسیم ماترک متوفی بدواً با مراجعه به شورای حل اختلاف محل در گذشت متوفی مبادرت به تقدیم دادخواست انحصار وراثت نمایند تا پس از بررسی نسبت به تعیین ورثه متوفی و میزان سهم الارث آن اقدام گردد.

هریک از ورثه میتوانند به شورا مراجعه و این درخواست را تقدیم نمایند و لازم است مدارک زیر را به ضمیمه دادخواست تقدیم نمایند.

مدارک مورد نیاز :

1ـ تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی کلیه ورثه

2ـ تصویر مصدق کارت ملی ، کلیه صفحات شناسنامه متوفی،  که مهر ابطال از طرف ثبت احوال در آن درج شده باشد .

3ـ تصویر مصدق گواهی فوت صادره از ثبت احوال

4ـ تنظیم استشهادیه تائید شده حداقل 4 نفر شاهد  و در دفترخانه اسناد رسمی گواهی شود.
که طی آن شهود به تعداد و نام ورثه شهادت دهند.

5ـ اخذ گواهی مالیات بر ارث که در آن میزان اموال و دارائی متوفی درج شده باشد.
از حوزه مالیاتی محل استقرار دادگاه رسیدگی کننده

شورای حل اختلاف پس از ثبت دادخواست مبادرت به درج آگهی نموده
و پس از آن مبادرت به صدور گواهی انحصار وراثت و تحویل به متقاضی می نماید.

وکیل ملکی پایه یک دادگستری

گواهی حصر وراثت

02177494347

گواهی حصر وراثت با کمک وکیل ملکی تهران

شماره تماس وکیل: 09121404305
<div style="position:relative;display:block;height:0;padding:0;padding-bottom:56.25%;"><iframe src="https://www.namasha.com/embed/MkRHZ6Ay" style="position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></div>

سه شنبه 6 مهر 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,