وکیل حقوقی ملکی خوب در تهران 09124970000

وکیل ملکی خوب در تهران وکیل متخصص دعاوی ملکی وکیل مشاوره حقوقی ملکی وکیل مشاوره حقوقی ملکی

سرقفلی چیست با مثال،وکیل ملکی

انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک

در نقل و انتقالات املاک و مستقلات  مشورت گرفتن از یک وکیل ملکی بسیار حائز اهمیت است نه از جهت اینکه منفعتی را بو وکیل برساند ،  از ان جهت که گاهی مسائل حقوقی کوچک در حد چند واژه در مبایعه نامه می تواند سالها نقل و انتقالات را دچار چالش کن.
انتقال سرقفلی یکی از موضوعاتی است  در این مطلب  با  طرح سوالاتی در این زمینه و پاسخ وکیل متخصص حوزه ملکی به انها پاسخ داده شده است .

وکیل ملکی به تعدادی از سوالات در مورد انتقال سرقفلی پاسخ میدهد :

آردینی اوخو
سه شنبه 7 اردیبهشت 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

سرقفلی مغازه،وکیل ملکی

انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک

در نقل و انتقالات املاک و مستقلات  مشورت گرفتن از یک وکیل ملکی بسیار حائز اهمیت است نه از جهت اینکه منفعتی را بو وکیل برساند ،  از ان جهت که گاهی مسائل حقوقی کوچک در حد چند واژه در مبایعه نامه می تواند سالها نقل و انتقالات را دچار چالش کن.
انتقال سرقفلی یکی از موضوعاتی است  در این مطلب  با  طرح سوالاتی در این زمینه و پاسخ وکیل متخصص حوزه ملکی به انها پاسخ داده شده است .

وکیل ملکی به تعدادی از سوالات در مورد انتقال سرقفلی پاسخ میدهد :

آردینی اوخو
سه شنبه 7 اردیبهشت 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

سرقفلی در قانون مدنی،وکیل ملکی

انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک

در نقل و انتقالات املاک و مستقلات  مشورت گرفتن از یک وکیل ملکی بسیار حائز اهمیت است نه از جهت اینکه منفعتی را بو وکیل برساند ،  از ان جهت که گاهی مسائل حقوقی کوچک در حد چند واژه در مبایعه نامه می تواند سالها نقل و انتقالات را دچار چالش کن.
انتقال سرقفلی یکی از موضوعاتی است  در این مطلب  با  طرح سوالاتی در این زمینه و پاسخ وکیل متخصص حوزه ملکی به انها پاسخ داده شده است .

وکیل ملکی به تعدادی از سوالات در مورد انتقال سرقفلی پاسخ میدهد :

آردینی اوخو
سه شنبه 7 اردیبهشت 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

سرقفلی چیست،وکیل ملکی

انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک

در نقل و انتقالات املاک و مستقلات  مشورت گرفتن از یک وکیل ملکی بسیار حائز اهمیت است نه از جهت اینکه منفعتی را بو وکیل برساند ،  از ان جهت که گاهی مسائل حقوقی کوچک در حد چند واژه در مبایعه نامه می تواند سالها نقل و انتقالات را دچار چالش کن.
انتقال سرقفلی یکی از موضوعاتی است  در این مطلب  با  طرح سوالاتی در این زمینه و پاسخ وکیل متخصص حوزه ملکی به انها پاسخ داده شده است .

وکیل ملکی به تعدادی از سوالات در مورد انتقال سرقفلی پاسخ میدهد :

آردینی اوخو
سه شنبه 7 اردیبهشت 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,

تفاوت دعوای خلع ید و تخلیه ید،وکیل ملکی

اقدام دعوای خلع ید چه مراحلی دارد

 

خلع ید دعوایی است که مالک مال در مورد مال غیر منقول خود مغازه، زمین، خانه … علیه کسی که آن را تصرف غیر قانونی کرده است
اقامه دعوی می کند.
البته مالک مال باید با داشتن سندی مالکیت خود را ثابت کند در حقیقت مالک واقعی مال غیر منقول باشد.
اگر مالک سندی برای اثبات مالکیت خود نداشته باشد و طرف دیگر ادعای مالکیت او را قبول نداشته باشد،
مالک که مدعی است باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت را مطرح کند
و از دادگاه حکم قطعی اثبات مالکیت خود را بگیرد بعد از آن می تواند دعوای خلع ید را مطرح کند.

آردینی اوخو
یکشنبه 5 اردیبهشت 1400
بؤلوملر : مشاور حقوقی,